{{i + displayData.stageData.startYear - 1}}
{{dynastyItem[3]}}